Apie mokyklą

Šilalės suaugusiųjų mokykla

Kodas 290347650

Adresas: J. Basanavičiaus g. 25, LT-75124 Šilalė

 

Tel. (8 449) 74 281

El. p. rastine@silalessuaugusiuju.lt

 

Mokyklos steigėjas – Šilalės rajono savivaldybė, kodas 111108131, adresas J. Basanavičiaus g. 2, LT-75136 Šilalė.


Mokymo kalba – lietuvių.

 

Mokymo formos – grupinio, pavienio.

 

Mokyklos veiklos tikslas – lavinti dabartiniam gyvenimui svarbius asmens komunikacinius gebėjimus, padėti įsisavinti žinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą, užtikrinant gimtosios ir užsienio kalbų mokėjimą, informacinį raštingumą, taip pat šiuolaikinę socialinę kompetenciją ir gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą, sudaryti sąlygas nuolat tenkinti pažinimo poreikius ir tobulėti mokantis visą gyvenimą.

 

Mokyklos pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo suaugusiųjų gimnazija.

 

Kitos paskirtys – pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, intelekto sutrikimą turintiems mokiniams, pagrindinės mokyklos tipo jaunimo mokykla (namai).Mokykla teikia bendrąjį pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, sudaro sąlygas įgijusiems vidurinį išsilavinimą pakartotinai mokytis pageidaujamų bendrojo lavinimo dalykų pagal LR teisės aktų nustatytą tvarką.

Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaro sąlygas mokytis:

grupinio mokymosi forma - kasdieninis;

pavienio mokymosi forma - individualus ir savarankiškas.
 

Mokyklos vizija:

Besimokanti, bendraujanti ir bendradarbiaujanti, atvira kaitai mokykla, suteikianti ugdymosi galimybę įvairių poreikių bei gebėjimų mokiniams.
 

Mokyklos misija:

Suteikti galimybes jaunimui ir suaugusiems asmenims įveikti išsilavinimo spragas ir įgyti išsilavinimą, kuris padėtų sėkmingai integruotis visuomenėje.


   

   

Šilalės suaugusiųjų mokykla savo gyvavimo istoriją skaičiuoja nuo 1945 m. spalio 15 d. Tuo metu prie dabartinės Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos buvo įkurtos suaugusiųjų II, IV ir V klasės, kuriose mokėsi 41 mokinys. 

   1956-1957 mokslo metais mokyklą lankė 141 mokinys. 

   1964 m. prie Šilalės vakarinės mokyklos buvo atidarytas neakivaizdinis skyrius, o prie Šilalės rajono vidurinių ir aštuonmečių mokyklų - konsultaciniai punktai (apie 1983 m. vėl panaikinti). 

   1973 m. Šilalės vakarinę neakivaizdinę mokyklą baigė 1327 abiturientai. Tai buvo didžiausia baigusiųjų laida per visą mokyklos gyvavimo istoriją. 

    2001 m. mokykla buvo perkelta į buvusias katalikiškos mokyklos patalpas, o 2005 m. spalio 17 d. įsikūrė Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos patalpose.

 

     Per  tuos metus mokyklai vadovavo:  pirmoji direktorė Regina  Doveikienė, E. Davidonienė, Labrincas, Sudintas,  D. Ūksas,  D. Sargelytė, Juzokaitė, J.  Saudargaitė, E. Mikutienė, B. Stingytė - Biknevičienė, J.Volskis, A. Sladkevičius, M. R. Valiuvienė. Nuo 2004 m. mokyklos direktorė - Daiva Rudminienė.
    

    Mokykloje  šiais 2023 – 2024 m.m. dirba 25 mokytojai, pagrindinėse pareigose 10 ir antraeilėse 15, visi su aukštuoju išsilavinimu – dalyko specialistai. Iš jų: 2 mokytojai ekspertai, 13 mokytojų turi metodininko kategoriją, 7 – vyr. mokytojo ir 2 mokytojo. Mokykloje taip pat dirba  –  auklėtoja, vairuotojas, pastatų priežiūros darbininkas, valytoja. 

 

   Suaugusiųjų  mokykloje 2023 – 2024 m. m. mokosi 171 mokiniai,  (5-8 suaugusiųjų klasės mokiniai mokosi neakivaizdiniu būdu). Yra suformuotos 4 specialiųjų ugdymosi poreikių klasės.

 

   Mokytojai   savo veiklą grindžia  šiuolaikiniais ugdymo principais, garantuoja tęstinį mokymąsi, padeda įgyti trūkstamų žinių arba jas atnaujinti.

    

    Entuziastingos Mokyklos tarybos dėka mokyklos bendruomenė įtraukiama į aktyvias veiklas: kasmet planuojamos ir paminimos valstybinės bei tradicinės mokyklos šventės, organizuojami suaugusiųjų švietimo savaitės renginiai, paskaitos-susitikimai, diskusijos su įdomiais žmonėmis, pažintinės  išvykos mokiniams. Mokyklos bendruomenė kasmet  inicijuoja ir rengia įvairius projektus. Mokytojai nuolat tobulina savo kvalifikaciją, vyksta į edukacines, kultūrines išvykas.


      

 

Paskutinis atnaujinimas: 2023-11-27