Mokinių priėmimo tvarka

1. Asmenys į Šilalės suaugusiųjų mokyklą priimami vadovaujantis Mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T1-178 

 

2. Į Šilalės suaugusiųjų mokyklą priimami mokytis:

 

2.1. pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas asmenys, sulaukę 18 m.;

 

2.2. jaunimo klasėse 12–16 metų mokiniai, stokojantys mokymosi motyvacijos, socialinių įgūdžių, turintys mokymosi sunkumų, linkę į praktinę veiklą, pagal pagrindinio ugdymo programą, gaunant resocializacinę pagalbą;

 

2.3. 16–17 metų dirbantys mokiniai – pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą;

 

2.4. specialiosiose klasėse turintys įgimtų ar įgytų sutrikimų, didelių ar labai didelių specialiųjų poreikių mokiniai.

 

3. Mokiniai kartu su prašymu pateikia:

 

3.1. į suaugusiųjų klases – dokumentą apie įgytą išsilavinimą;

 

3.2. į jaunimo klases – dokumentą apie įgytą išsilavinimą, sveikatos pasą ir motyvuotą prašymą kartu su vieno iš tėvų (globėjų) raštišku sutikimu. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų).

 

4. Specialiųjų poreikių asmenys į mokyklą priimami pateikę pedagoginės psichologinės pagalbos tarnybos išvadas.

 

5. Užsienyje mokęsis asmuo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – mokyklai įvertinus jo pasiekimus.

 

6. Asmens priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi, kurioje aptariami Mokyklos ir mokinio įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės. Mokinys įrašomas į Mokinių registrą.

_________________________________________