Įsivertinimas

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui taikoma „Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika

 

Įsivertinimas – procesas, kurio metu mokyklos bendruomenės nariai analizuoja mokyklos veiklos kokybę. 

 

Įsivertinimo uždaviniai:

 

•    numatyti mokyklos tobulinimo perspektyvą;

 

•    stiprinti mokyklos bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už visos mokyklos veiklos kokybę;

 

•    teikti mokyklos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie visų mokyklos veiklos sričių kokybę; 

 

•    didinti mokyklos personalo kompetenciją, skatinti savo paskirties refleksiją; 

 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui vykdyti sudaryta įsivertinimo darbo  grupė, patvirtinta direktorės 2013-09-02 įsakymu  Nr. V 1–(1.3.)102.

 

MOKYKLOS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

 

Įsivertinimo grupės pirmininkė – dorinio ugdymo mokytoja Laura Ačienė

 

Nariai:

 

Daiva Stragauskienė – anglų k. mokytoja;

Alma Judelienė – matematikos mokytoja.

 

 

2015 metų vidaus audito ataskaita