Naujienos

PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ ŠILALĖS R. SAVIVALDYBĖS KŪRYBINĖS KOMANDOS STAŽUOTĖ LENKIJOJE IR ČEKIJOJE
PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ ŠILALĖS R. SAVIVALDYBĖS KŪRYBINĖS KOMANDOS STAŽUOTĖ LENKIJOJE IR ČEKIJOJE

2019-11-26


Lapkričio 17–23 dienomis projekto „Lyderių laikas 3“ Šilalės rajono savivaldybės kūrybinės komandos vadovė, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė ir nariai: Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktorius Arūnas Aleksandravičius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danė Šiaudvytienė, Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktorė Daiva Rudminienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sonata Petrauskienė, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktorius Virginijus Andrijauskas, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktorė Loreta Pociuvienė, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktorius Juozas Žymančius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Rimkutė, Kvėdarnos darželio „Saulutė“ direktorius Valdas Urniežius – dalyvavo stažuotėje „Įvairūs mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai mokinių mokymosi pažangos užtikrinimo srityje“ Lenkijos ir Čekijos mokyklose.


Pirmąją stažuotės dieną aplankėme Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinę mokyklą, Punsko vaikų darželį, Punsko licėjų. Direktorius Jonas Vydra pristatė mokyklą, Lenkijos švietimo sistemą. Mus sužavėjo šiose mokyklose puoselėjama lietuvybės dvasia. Mokykla glaudžiai bendradarbiauja su Punsko kultūros centru. Dalis popamokinės veiklos vyksta kultūros centre. Švenčiamos Lietuvos valstybės šventės. Mokykloje rengiamose šventėse gausiai dalyvauja ne tik tėvai, bet ir seneliai. Taip kuriamas pilietiškumas ir bendruomeniškumas.


Kitą dieną vykome į Varšuvos „Jakuba Jasinskiego“ LXXII licėjų. Tai viena geriausių Varšuvos mokyklų, nes šios mokyklos mokiniai pasiekia geriausius rezultatus. Siekdami išskirtinumo ir įvairovės, licėjaus pedagogai rašo daug projektų, kuriuos finansuoja savivaldybė. Yra profiliuotas mokymas, skirstomas į 4  kryptis: humanitarinė, bendroji (europinės klasės), saugumo ir gynybos, ypatingų gebėjimų (būsimieji mokslininkai). Licėjaus direktorė akcentavo, kad šios ugdymo įstaigos tikslas nėra paruošti mokinius tam tikrai profesijai, o  svarbu, kad mokinys atrastų ir suvoktų savo gebėjimus. Pamokose atsisakoma tradicinio pamokos modelio. Mokytojai naudoja aktyviuosius mokymosi metodus, grupinį darbą. Laikomasi mokymosi visą gyvenimą nuostatos. Mokytojai tobulėja dalyvaudami seminaruose, mokydamiesi vieni iš kitų. Per visas pamokas ugdomos mokinių bendrosios kompetencijos: iniciatyvumo, bendradarbiavimo, viešojo kalbėjimo, informatinio raštingumo. Mokytojas – moderatorius, o ne informacijos perteikėjas. Atsisakoma paskaitų formų. Tai vienintelė mokykla, vykdanti pirmosios pagalbos teikimo  programą. Turi 150 paruoštų mokinių–gelbėtojų. Turi greitosios pagalbos automobilį. Mokiniai budi mokykloje, teikia pirminę pagalbą, kol atvyks profesionali pagalba.


Išskirtinį įspūdį paliko apsilankymas Londynska pagrindinėje mokykloje. Tai viena iš geriausių Čekijos pagrindinių mokyklų. Mus pasitiko charizmatiškas direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Jis kartu su mokinėmis supažindino su ugdymo procesu Čekijoje.


Pagrindinis ugdymo tikslas - suteikti visų dalykų pagrindus. Svarbiausia sudominti ir motyvuoti vaikus. Šioje mokykloje sukurti mokinių vertinimo laipteliai, aiškiai apibrėžiantys, ką reiškia kiekvienas laiptelis, leidžiantys mokiniams įsivertinti save, augti pagal individualius gebėjimus, nestresuoti dėl pažymio. Nuo 1992 metų šioje mokykloje įvestas integruotas mokymas, pavyzdžiui, matematika-fizika, istorija-geografija. Organizuojamas patyriminis mokymasis, suteikiantis pamokoms gyvumo, skatinantis mokinius mokytis.


Mokyklos atstovai teigia, kad mokymosi motyvacijos stokos problema jiems neaktuali, nes ugdymo procesas patrauklus, šiuolaikiškas, įtraukiantis, skatinantis mokytis. Pakalbinti mokiniai patvirtino, kad mokytis jiems įdomu, mokykloje jaučiasi saugūs, nepatiria įtampos dėl blogo pažymio, puikiai sutaria su mokytojais. Įvairios prevencinės programos organizuojamos po pamokų kartu su klasės auklėtoju.


Čekijos mokyklose mokinių pasiekimai vertinami penkiabale sistema. Vienetas – aukščiausias įvertinimas. Vertinamas ir mokinių elgesys trimis balais. Čekijoje gerbiama mokytojo profesija. Paruošiama apie 3000 pedagogų per metus. Apie 30 proc. dirba mokytojų vyrų. Visi vadovėliai leidžiami kartu su pratybų sąsiuviniais ir yra privalomi. Čekijoje mokyklų vadovai turi pamokas.


Čekijos Karlovy Vary mieste nuvykome į Paštovny pagrindinę mokyklą. Mokyklos devizas – visi laimingi. Mokyklos direktoriaus įvardijimu, sėkmingo darbo paslaptis yra susitarimai, palaikymas, pagarba ir rūpestis. Susitikime dalyvavusi mokytoja patvirtino, kad malonu eiti į darbą, nes yra gera atmosfera. Svarbiausia vaikų gerovė, o ne pažymiai. Mokytojai įsitikinę – kiekvienas vaikas vertas sėkmės.


Prahos Postupicka gimnazijoje mus pasitiko direktorius Jozef Tomek. Čia vyravo griežta akademinė atmosfera. Ši gimnazija labai populiari, užpildytos visos vietos. Gimnaziją renkasi gabiausi mokiniai. Išvystyta informacinė sistema, sudaryti virtualūs pamokų tvarkaraščiai, veikia gimnazijos TV kanalas, demonstruojami mokinių kūrybiniai darbai, interviu. Baigiamųjų klasių mokiniai laiko du arba tris privalomus valstybinius egzaminus ir mokyklos nuožiūra pasirenkamuosius egzaminus. Laikomasi nuomonės, kad mokinių pasiekimai, savijauta priklauso nuo mokytojo, jo profesionalumo. Todėl daug dėmesio skiriama mokytojų skatinimui: įrengta poilsio erdvė, lengvatos maitinimui. Pirmus dvejus metus turi specifinį ugdymo planą, kitus dvejus labiau orientuojamasi į mokinio ateities planus, projektinius darbus.


Stažuotė buvo naudinga, prasminga ir įkvepianti. Jos metu pristatyta švietimo įstaigų patirtis, kuri siejasi su mūsų rajone vykdomo pokyčio projekto išsikeltu tikslu. Reflektuodami grupėse su Lenkijos, Čekijos kolegomis ir su stažuotės dalyviais iš įvairių Lietuvos savivaldybių, pasitvirtinome, kad esame daug kuo panašūs ir tuo pačiu skirtingi. Visose lankytose mokyklose pastebėjome, kad svarbu išmokyti mokinius mokytis, akcentuojant, kaip įgytas žinias pritaikyti praktiškai, dirbti komandoje. Esminis dalykas – nuolatinis mokymasis, pozityvių santykių bendruomenėse kūrimas ir puoselėjimas.


Pastebėjome, kad visas ugdymo procesas grindžiamas susitarimais, glaudžiu mokyklų bendradarbiavimu su švietimo centrais ir savivaldybėmis, geranoriškais steigėjo, mokyklos vadovo, mokytojo, mokinio ir tėvų santykiais.


„Mąstykime globaliai, veikime lokaliai“, – su šia mintimi grįžome į savo švietimo įstaigas. 


Projekto „Lyderių laikas 3“ Šilalės rajono savivaldybės kūrybinės komandos informacija